ترجمه کنفرانس IGNITION 2017

Business Insider CEO Henry Blodget

fourteen things you’ll want to know about the future of media

مشتری

موسسه همشهری

تاریخ

زمستان ۱۳۹۶

خدمات

ترجمه محتوا

نشست Ignition در سال ۲۰۱۷ برگزار شد که بزرگان صنعت دیجیتال دنیا در آن حضور داشتند. در این نشست یک ارائه از سوی مدیر عامل موسسه بیزینس اینسایدر ارائه شد که جمع بندی این نشست بود و آینده ۱۰ سال صنعت دیجیتال در آن پیش بینی شده بود.

ما در رپورتاپ این محتوا را بصورت دست اول شناسایی و ترجمه کردیم. محتوای ویديو این ارائه بصورت تخصصی با اصلاحات تخصصی این حوزه ترجمه و زیرنویس شد و فایل ارايه نیز با همه جزییات تخصصی آن ترجمه شد.

امتیاز شما به این پروژه
5/5